Nomeamento funcionarios de carreira e laborales fixos e adxudicación p


08-08-2023

foto  Nombramiento personal funcionario de carrera y laborales fijos y adjudicación provisional de destinos.

Con data 7 de xullo, publicaronse na web de FP as Resolucións asinadas polo Director Xeral de Función Pública, polas que se nomea como persoal funcionario de carreira do corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, escala de veterinarios (subgrupo A1), ás persoas aspirantes aprobadas que se relacionan no anexo desta resolución, ordenadas de acordo coa puntuación final obtida, así como os destinos provisionais adxudicados segundo o disposto na base IV.6 vos que figuran non mesmo anexo.

Así mesmo xúntase a Resolución pola que se nomea persoal laboral fixo da Xunta de Galicia e se qadxudican de manera provisional os postos de traballo relacionados no anexo  ás persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo extraordinario de consolidación, convocado pola Resolución do 10 de decembro de 2019.

Disporán do prazo dun mes para tomar posesión dos seus destinos. O prazo de toma de posesión comezará a computar o día 19 de setembro de 2023.

 

Enhoraboa a todos/as

    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra