PROMOCION INTERNA HORIZONTAL PERSONAL LABORAL FIJO VETERINARIO A RESUL


19-09-2023

foto  PROMOCION INTERNA HORIZONTAL PERSONAL LABORAL FIJO VETERINARIO A RESULTAS DE LA CONSOLIDACION CONVOCADA EN 2020

Na última mesa de Funcionarios, o Director Xeral de Función Pública anunciou que se vai a abordar a Promoción interna horizontal de determinados grupos que recentemente superaron o procedemento de consolidación convocados no ano 2020 e que se resolveron ao longo do 2022 e 2023.

Entre eses grupos atópanse os 22 licenciados en veterinaria que ingresaron na categoría 005 do grupo I, titulado/a superior veterinario, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Resolución da Consellería de Facenda e Administración Pública do 10 de decembro de 2020.

As características comentadas polo director xeral acerca desta promoción son:

A proba consistirá nun test, baseado nunha batería de preguntas que se publicará no portal de Función Pública, que será corrixido mediante a fórmula de apto/non apto, debendo superar a puntuación que estableza o tribunal que se nomee para este proceso e na que os interesados poderán servirse do apoio de textos legais.

O proceso non é exactamente igual nas súas características e condicionamentos legais que a funcionarización, aínda que é similar polo que, ademais, quérese abordar coa maior celeridade posible para compasar este proceso con concursos, estabilización por motivo da Lei 20/2021 e demais circunstancias que condicionan actualmente as cuestións de función pública. Non obstante, esta situación está condicionada a que estas cuestións contémplense na oferta de emprego público e por tanto require do cumprimento dos pertinentes requisitos legais.

Para aquelas persoas que superen o proceso, asignaráselles aos seus mesmos postos en adscrición provisional, dado que todos os postos incluiranse nos sucesivos concursos da escala especial facultativa veterinaria que se deben celebrar ao longo do próxima ano.

Noutra orde de cousas, tamén anunciou que nas próximas semanas abordarase a seguinte convocatoria de funcionarización, na que se esperan noticias para aquel persoal que xa gozaba da condición de laboral fixo no ano 2007, conforme a disposición transitoria primeira da lei de emprego público de Galicia, polo que haberá que estar atentos respecto de a categoría 005, Grupo I e as condicións desta funcionarización.

 
    Escribenos: info@asvef.gal
asvef.gal
  Camiño Vello de Castella 4, - Pontevedra
36002 - Pontevedra